Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd.Leidraad bij Openbaring

door Watchman Nee


Inleiding

   Openbaring is het laatste boek in de Bijbel. Het is de voltooiing van Gods openbaring en de afsluiting van Gods Woord. Zonder dit deel van Gods Woord zou de Bijbel een boek worden zonder slot, en zouden ook veel problemen in andere bijbelboeken onopgelost blijven. Wat jammer dat dit boek voor veel kinderen van God niet lijkt te bestaan! Zij lezen noch verstaan het. Dit is een van de redenen waarom geestelijke zwakheid onder Gods volk de overhand heeft.
   Het boek Openbaring is een verslag van de vervulling van alle beloften en profetieën in de Bijbel. Het volgt de Wet, de Profeten, de Psalmen, de Evangeliën en de brieven. Het vervult de typen en voltooit de leerstellingen van de hiervoor genoemde geschriften. Het is de laatste boodschap van de Here aan Zijn Gemeente, waarin Hij laat zien hoe Zijn relatie is met Zijn Gemeente, Zijn volk Israël en Zijn vijand. Het is een boek over oorlogen: de strijd tussen Christus en de Antichrist, tussen God en Satan. Dit boek toont ons hoe de heiligen eensgezind met het Lam stelling zullen nemen tegen Satan om hem en zijn legerscharen te weerstaan. Als dit in de eindtijd al waarheid is, hoeveel te meer zou dat vandaag ook zo moeten zijn.
   Moge de Here ons helpen om nu al een overwinnaarshouding tegenover de duivel in te nemen; dat wij hem in geloof zullen weerstaan in ons hele doen en laten; en dat onze vijandschap tegenover hem zich zal verdiepen.
   Het is niet toevallig dat het boek Openbaring aan het eind van het Nieuwe Testament werd geplaatst. Als wij de Evangeliën lezen, zullen wij ongetwijfeld aan het toekomstige Koninkrijk van God en zijn heerlijkheid denken. En het lezen van de brieven zal onze toekomstverwachting nog meer versterken. De hele Bijbel verwijst naar die toekomst waar ons christenhart zo naar verlangt. Maar het boek Openbaring voltooit alle eerder uitgesproken profetieën, vat ze als het ware samen, en laat ons de toekomst zien, waardoor wij zeker weten dat eens de schepping niet meer zuchten zal en de gelovigen niet meer zullen lijden!
   Hoe praktisch is dit allemaal. Wat de heiligen in de wereld hebben meegemaakt versterkt hun verlangen naar de komst van die dag. De zonden van de wereld zijn talrijk geworden en het geweld neemt toe. En ook, hoezeer zien de heiligen uit naar de overwinning van de gerechtigheid en de waarheid! Het boek Openbaring spreekt over het komend oordeel van God over het kwaad, en toont ons de uiteindelijke zege van wie God liefhebben. Zie hoe genadig de Here is: Hij geeft ons dit boek om ons troost en voldoening te schenken. Wat zorgt Hij toch goed voor ons!
   De Here Jezus Christus is het middelpunt van Gods Woord (vgl. Luc. 24:7; Joh. 5:39). Daarom is Hij de sleutel van het Woord van God. De hele Bijbel spreekt over Hem, direct en indirect. De Bijbel verwijst naar Jezus en draait om Hem. Als je Jezus eruit haalt, kan niemand de Bijbel meer verstaan. ‘In de boekrol staat van Mij geschreven’ (Hebr. 10:7).
   Maarten Luther zei ooit dat er in de wereld ‘slechts één boek is - de Bijbel, en slechts één persoon - Jezus Christus.’ In de Here Jezus Christus zijn zowel de details als de contouren van de Bijbel aanwezig. Als wij de boodschap van Openbaring lezen met een hart dat Christus zoekt, zullen wij Hem op elke bladzijde zien en horen. Net als in alle andere boeken van de Bijbel is in Openbaring de persoon van Christus het hoofdonderwerp en de heerlijkheid van Christus het doel. Als wij Christus niet zien in Openbaring, zien wij niets. Door met dit boek bezig te zijn, komen wij dichterbij Christus. Wat is dat geweldig!
   Dat wij veel genade mogen ontvangen om meer van Christus te zien in dit boek. Het is betreurenswaardig dat commentatoren en lezers zo geïnteresseerd zijn in de oordelen, symbolen, mysteries en gevolgen van dit boek, maar vergeten dat Christus onze geliefde Here is! Moge Hij ons in staat stellen Hem eensgezind te zoeken en Hem boven alles te verhogen. Dat wij mogen leren Hem meer en meer lief te hebben en te gehoorzamen.
   Vanaf het allereerste begin verhaalt Openbaring over de persoon en het werk van de Here Jezus. In het eerste hoofdstuk worden vele namen gegeven, en deze openbaren Zijn persoon - Zijn goddelijkheid. Wat betreft Zijn leven op aarde wordt over Hem gesproken als zijnde ‘de getrouwe Getuige’(1:5); er wordt gesproken over Zijn plaatsvervangend sterven aan het kruis in de volgende bewoordingen: ‘Die ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed’ (1:5), ‘Ik ben dood geweest’ (1:18), ‘een Lam … als geslacht’ (5:6), en ‘het Lam, dat geslacht is, is waardig’ (5:12). Dit boek benoemt Hem 28 keer als het Lam, en dat herinnert ons er telkens weer aan hoe Hij voor onze zonden is gestorven. Hoezeer heeft Hij ons lief (1:5). Maar Zijn opstanding is ook in dit boek weergegeven in termen als ‘de Eerstgeborene der doden’ (1:5), ‘de Levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden’ (1:18), en ‘Die dood geweest is en levend geworden’ (2:8).
   Omwille van Christus’ dood en opstanding heeft God de Vader Hem de grootste heerlijkheid gegeven, wat door Paulus op treffende wijze wordt verwoord: ‘En in Zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!’ (Fil. 2:8-11). Wij zien hoe de woorden uit de brieven in het laatste boek van de Bijbel worden vervuld. Openbaring vertelt ons hoe Hij de lofprijzingen van de verlosten, het gejuich van de engelenscharen, en de aanbidding van de hele schepping in ontvangst neemt. Laten wij die de Here liefhebben ons hart opheffen tot de Here, want wij zijn blij als Hij verheerlijkt wordt.
   Een groot deel van dit boek is gewijd aan Christus’ oordeel, overeenkomstig Johannes 5: ‘Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven’ (v. 22). Wie kan de toorn van het Lam weerstaan? De Here doet nooit iets verkeerds. Zijn schoonheid wordt ten volle kenbaar in Zijn toorn; en dat maakt dat wij Hem des te meer bewonderen. Eerst leefde Hij in grote vernedering. Wat werd Hij door mensen veracht en mishandeld! Maar nu is Hij vol majesteit en heerlijkheid! Dat de Here ons in staat moge stellen Zijn eer te zien in deze verschrikkelijke oordelen. Na Openbaring 19 gaan wij zien hoe Hij verenigd is met Zijn bruid, hoe Hij allen die zich tegen Hem verzetten vernietigt, hoe de overwinnende gelovigen met Hem duizend jaar regeren, en hoe Hij voor de Zijnen zorgt in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Het is duidelijk dat de Here Jezus het centrale thema is in het boek Openbaring. Als het Woord van God werkelijk Christus centraal stelt, hoezeer moeten wij Hem dan het middelpunt maken van ons spreken en handelen. Omdat God alles aan Hem gegeven heeft, moeten wij Hem ook ons alles geven in woord en daad.
   Nu behandelt dit boek ook - naast de persoon en heerlijkheid van Christus - de Gemeente en het Koninkrijk als tweede aangelegenheid, echter niet als afgescheiden van, maar als verenigd met Christus. Zoals wij hebben gezegd, valt in dit boek de wereld onder het oordeel; dus wat de wereld betreft, beschrijft Openbaring alleen haar oordeel. En wat de Gemeente in deze wereld betreft, zegt Openbaring niets over haar bijzondere voorrechten, maar zegt het wel iets over haar verantwoordelijkheid. Hoewel de hemelse aspecten van de Gemeente en de heerlijkheid van het Koninkrijk dingen zijn die het Oude Testament niet benoemt, worden deze in het laatste deel van het Nieuwe Testament duidelijk geopenbaard.
   In Openbaring wordt God gepresenteerd als de Rechter van deze eeuw (tijd), en Christus als Degene die het oordeel voltrekt. Het oordeel begint bij het huis van God en bereikt uiteindelijk de hele wereld. In dit boek zien wij de Heilige Geest als ‘de zeven Geesten’ in plaats van de ‘ene Geest’ die in andere boeken van de Bijbel wordt getoond, omdat er over Hem gesproken wordt in relatie tot Gods bestuurlijk handelen.
   Laten wij toch vooral beseffen dat Openbaring geen boek is van geheimen, maar van onthullingen. Als het een verzegeld boek was geweest, zouden wij geen hoop hebben het te kunnen verstaan. Maar omdat het een boek is vol openbaringen, moeten wij de Geest van God vragen ons te onderwijzen, zodat wij het kunnen begrijpen. De grondbetekenis van ‘openbaring’ is ‘onthulling’. Daarom openbaart de Heilige Geest ons in dit boek de heerlijkheid en persoon van de Here Jezus. Dat Hij onze ogen moge openen opdat wij de kostbare lessen in Openbaring kunnen verstaan.